Regulamin

I. Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego towalsniestyl.pl, określanego później Sklepem Internetowym. Sklep prowadzi Magdalena Moćko prowadząca nierejestrowaną działalność gospodarczą pod nazwą To Właśnie Styl, zwana dalej Sprzedawcą.

II. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu Internetowego.
 2. Konto – przydzielona danemu Klientowi część sklepu internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach sklepu internetowego.
 3. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, który nie jest fabrycznie nowy, lecz używany i może w związku tym posiadać nieznaczne ślady wcześniejszego użytkowania. Opis towarów dostępny jest przy każdym z prezentowanych produktów.
 4. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 6. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
 7. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o dostępnych przedmiotach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym może nastąpić:
 • poprzez Konto założone w Sklepie Internetowym
 • bez rejestracji, gdzie Klient powinien podać swoje dane osobowe w celu wysyłki Towaru
 1. Zamówienie zostaje złożone przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 2. Zwarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim.

IV. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Unii Europejskiej, Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Islandii, Izraela, Liechtensteinu, Macedonii, Norwegii, Rosji, Serbii, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy.
 2. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  • dla zamówień międzynarodowych – za pośrednictwem Poczty Polskiej, na wskazany adres
  • dla zamówień krajowych – za pośrednictwem InPost, do wskazanego przez Klienta Paczkomatu
 4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu, przy składaniu zamówienia informuje Klienta o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.

V. Ceny i metody płatności

 1. Ceny przedmiotów dostępnych w sklepie towlasniestyl.pl podawane są w złotych polskich.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy
  • płatność blikiem na telefon
  • płatność elektroniczna kartą kredytową lub debetową
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VI.  Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia (wysłanego mailowo na adres hello@towlasniestyl.pl)  w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. Zwrot Towaru zakupionego na odległość powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres podany przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. 
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania przesyłki zwrotnej z Towarem.
 6. Zwracane zamówienie lub jego część należy odesłać do paczkomatu:
  KRA147M (Bobrzeckiej 8, 31-216 Kraków), To Właśnie Styl, E-mail: hello@towlasniestyl.pl, Tel: 691796669

VII. Reklamacje 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku wystąpienia w produkcie wady innej niż opisana na stronie Sklepu Internetowego, Klient powinien zgłosić reklamowany produkt na piśmie lub drogą elektroniczną na adres hello@towlasniestyl.pl, poprzez opisanie niezgodności produktu z umową oraz określenie swojego roszczenia.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od momentu dostarczenia informacji o reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w wyżej zakreślonym terminie, reklamację uznaje się za zasadną.
 4. Strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi w sytuacji gdy kupującym jest przedsiębiorca.
 5. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć produktów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje etc.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.
 6. Każdy Towar jest unikalny, dlatego w przypadku uznania reklamacji nie jest możliwa wymiana Towaru na ten sam, lecz nie wadliwy przedmiot.

VIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która jest dostępna na stronie internetowej towlasniestyl.pl razem z Regulaminem.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Shopping Cart